رایانامه مرکز رشد  :  Info@polymerincubator.ir 

http://mail.polymerincubator.ir:3000 : ایمیل مرکز رشد