آدرس : کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج - شرک علم و فناوری پژوهش - بلوار پژوهش - 

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 

مرکز رشد فناوری پلیمر - ساختمان شماره 1

تلفن : 3- 02144787091

نمابر : 02144787096

پست الکترونیک : PI @ IPPI.AC.IR