"واحد نظارت و ارزيابي"

واحد نظارت و ارزیابی مرکز رشد پلیمر مسئولیت ارزیابی اولیه طرح های ارائه شده متقاضیان پذیرش ، انجام نظارت دوره ای و عملکرد فنی واحد های پذیرفته شده طی مدت استقرار و نیز ارزیابی لازم جهت تبدیل وضعیت به مرحله بعد را بر عهده دارد. ضمن آنکه این واحد در طی مدت استقرار واحد های فناور به منظور پاسخگویی سوالات مرتبط و رفع اشکالات، بسته به نیاز جلسات متعددی را با اعضای هر شرکت برگزار می نماید.