بيان اهداف تاسيس

هستههاي تحقيقاتي در مركز رشد فناوري پليمر با استفاده از خدمات متنوع پژوهشي ( فضاهاي آزمايشگاهي و كارگاهي)، مشاورههاي علمي و آموزشي، اطلاعرساني و عمومي به نهادينه كردن فناوري خود ميپردازند. آنچه در اين بين بيش از هر چيز براي مراكز رشد فناوري بالاخص مركز رشد فناوري پليمر مهم است، تجاري كردن دستاوردهاي علمي آن دسته از دانشگاهيان و صاحبان فناوري است كه بنا به عللي مجال بروز و ظهور نمييابد. مركز رشد فناوري پليمر با جذب اساتيد دانشگاه، نخبگان، برگزيدگان مجامع علمي، دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي اين زمينه را در اختيار جامعه علمي مستعد كشور قرار ميدهد.

هستههاي تحقيقاتي در اين مركز تا زمان دستيابي به تشكيلات منسجم مديريتي و كسب هويت مستقل حقوقي در بخش رشد مقدماتي مستقر ميشوند و حداكثر زمان استقرار در مرحله رشد مقدماتي برابر 9 ماه ميباشد.

پس از طي مرحله رشد مقدماتي هستههاي تحقيقاتي با دستيابي به معيارهاي رشد يافتگي وارد بازار اقتصاد جامعه ميگردند که زمان استقرار در مرحله رشد حداکثر 3 سال می­باشد. شايان ذكر است كه مركز رشد براي حمایت از هستههاي تحقيقاتي، علاوه بر شرایط ویژه تخفیفاتی را نیز لحاظ می­نماید.