مركز رشد فناوري پليمر، خرداد ماه سال 1381 در فضايي به وسعت 3800  متر مربع، با حمايت پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و با هدف كارآفريني، اشتغالزايي، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي جوان و فارغ التحصيلان در رشتههاي علوم و مهندسي پليمر و بيوپليمر، علوم و مهندسي شيمي، دارو رساني، حمايت در ايجاد شركتهاي خصوصي كوچك و متوسط، تجاري كردن نتايج تحقيقات، ايجاد انگيزه و تسهيلات جهت برقراري ارتباط بين دانشگاهها، مراكز تحقيق و توسعه و بخش خصوصي و تقويت اقتصاد ملي شروع به فعاليت نمود.