چهاردهمیــن جشــنواره برتریــن شرکت‌های فناوری نانو سمینار معرفی تسهیلات نظلام وظیفه تخصصی بازدید دکتر ستاری از مرکز نوآوری پلیمر افتتاح مرکز ملی فناوری و نوآوری در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
چهاردهمیــن جشــنواره برتریــن شرکت‌های فناوری نانو
سمینار معرفی تسهیلات نظلام وظیفه تخصصی
بازدید دکتر ستاری از مرکز نوآوری پلیمر
افتتاح مرکز ملی فناوری و نوآوری در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مدت: 8 ساعت

عنوان دوره : Digital Marketing

مدرس : آقای دکتر آرین عقیلی

تاریخ برگزاری : 98/5/1


مدت: 8 ساعت

عنوان دوره : Branding

مدرس : آقای دکتر آرین عقیلی

تاریخ برگزاری : 08/5/98

 


مدت: 8 ساعت

عنوان دوره : نگاشت علم

مدرس : آقای دکتر آرین عقیلی

تاریخ برگزاری : 31/4/98